Писанията са положени пред тебе, да, и всички неща свидетелстват, че

има Бог

Тъкмо земята и всичко по нейното лице, да, и движението ѝ, и всичките планети свидетелстват, че има един Върховен Творец.

Книгата на Мормон, Алма 30:44