Исус Христос, нашият Спасител

Кой е Исус Христос? Исус е Спасителят на света. Когато Го следваме, ще намерим по-голям мир и щастие в живота.

Исус е Синът на бог

Нашият Небесен Отец изпратил Своя Син Исус Христос да вземе върху Си греховете на всички, които живеят на земята, за да бъдат опростени. Тази жертва в наша полза е станала възможна заради божествеността на Исус и Неговия съвършен живот.

Исус бил велик учител и служител на всички. Той обаче бил нещо много повече от това. Когато Той пита апостол Петър, “Но според както вие казвате, Кой съм Аз?” Петър отговоря, “Ти си Христос, Син на живия Бог.” (Матей 16:15-16)

Научете как можете да се кръстите

Исус ни дава съвършен пример, който можем да следваме

Исус живял съвършен живот, за да ни покаже пътя към нашия Небесен Отец. Въпреки че никога не съгрешавал, Исус бил кръстен, за да бъде послушен на Бога и да ни покаже, че кръщението е изискване за всички.

Исус е съвършеният пример на любов. В земния Си живот Той се грижел за бедните, изцелявал слепите (Йоан 9:1-7), посрещал малките деца (Матей 19:13-14) и дори простил на тези, които Го разпънали (Лука 23:34). Неговата любов е безкрайна и достъпна за всеки, който се нуждае от нея.

Исус страдал и умрял за нашите грехове

Мисията на Исус на земята е да ни спаси от нашите грехове. Той бил склонен да страда и пожертва Себе Си, за да плати цената за нашите грешки, така че можем да се покайваме и да бъдем опростени.

В Гетсиманията градина Исус чувствал тежестта на всеки грях и всяка болка, познати на човечество. Той страдал за всеки човек, който някога е живял, кървейки от всяка пора на Своето тяло (Лука 22:44). След това бил арестуван, оплюван, бит и разпънат на кръста. Дори когато бил на кръста, помолил Бог да има милост за тях (Лука 23:34).

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот"

Йоан 3:16

Каква е ролята на Исус Христос?

Идваме на този свят с божествената Светлина на Христос в себе си. Тя ни дава умнение да узнаем истината за себе си и за Спасителя. Подобно на малките деца, Исус Христос е много съпричастен - до толкова, че бил способен да вземе върху си мъката, съжалението и болката за всичките ни грехове. Той страдал в Гетсиманската градина и на кръста с непреодолима тежест, за да ни откупи за нашите смъртни прегрешения.

След три дена Исус Христос преодолял смъртта, излизайки от гроба възкресен и спечелил за нас тази същата награда. Той направил възможно нашето възкресение - постоянният съюз на духовете ни и усъвършенстваните ни физически тела. Исус бил изпратен от Отца да предложи вечен живот на всички Негови деца. Жертвата на Исус Христос затвърждава плана на спасение.

Как да се доближа до Христос?

Макар че не можем физически да следваме Христос както първите Му ученици, можем да доближим до Него чрез изучаването на писанията. Можем да научим повече за Него чрез свидетелствата на живи пророци и последователи. Можем да сме уверени в Неговото съществуване чрез Утешителя, Светия Дух.

“Повечето от нас няма като пророците да видят Бог, но тихите и тънки нашепвания на Духа – мислите и чувствата, които Светия Дух поставя в сърцата ни – ще ни дадат неопровержимо доказателство, че Той е жив и че ни обича”. (Робърт Д. Хейлз, “Стремежът да опознаем Бог, нашият Небесен Отец, и Неговият Син Исус Христос”, Лиахона, Нов. 2009).

Исус Христос лично познава всеки един от нас. Ако Го търсим, ние също можем да Го познаваме.

Исус възкръснал, така че ние можем да живеем отново

Три дни след Своята смърт Исус се вдигнал от гробницата и се явил пред Своите приятели и последователи. Той бил първият, който възкръснал. Това означава, че духът му се обединил отново с  физическо тяло след смъртта. Понеже Исус преодолял смъртта, ние всички ще възкръснем един ден.

Елате и се поклонете на Спасителя

заедно с нас

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon