Евангелието на Исус Христос

Какво е евангелието на Исус Христос?

Евангелието на Исус Христос е планът на нашия Небесен Отец за щастие и спасение на Неговите деца.  Нарича се Евангелие на Исус Христос, защото Единението на Исус Христос е основно в този план. Съгласно Неговия план Небесният ни Отец изпратил Своя Син, Исус Христос, на света, за да ни покаже как да водим съдържателен и щастлив живот.  Чрез благодатта и милостта на Исус Христос можете да се очистите от грях и да се радвате на спокойна съвест. Можете да станете достойни да живеете в присъствието на Небесния Отец след този живот.

За да получите този мир и сила, трябва да изучите и следвате принципите и обредите на Евангелието.  Принципът е сила, която може да бъде прилагана в живота; обрядът е свят, официален акт, извършван с властта на свещеничеството и често е средство за встъпване в завет с Небесния Отец.  Първите принципи на Евангелието са вяра в Исус Христос и покаяние. Първите обреди на Евангелието са кръщение и получаване на Светия Дух.

След като изучите и следвате първите принципи и обреди на Евангелието, вие се стремите да следвате примера на Христос през останалия си живот.  Тази продължаваща вярност е наречена “устояване до края”.

Вяра в Исус Христос

Вярата е силно убеждение, което мотивира личността да действа.  Вярата, която води до опрощение на греховете, е фокусирана върху Исус Христос, Чието Единение праве опрощението възможно. Вярата в Исус Христос е повече от пасивното вярване в него. Тя означава да вярваме, че Той е Сина Божий и е страдал за вашите грехове, огорчения и немощи.  Означава да постъпваме според това вяране. Вярата в Исус Христос ви води към това да Го обичате, да Му вярвате и да се подчинявате на заповедите Му.

Покаяние

Вярата в Исус Христос ви води към това да желаете да промените живота си към по-добро.  Като изучавате Евангелието, вие разбирате, че сте съгрешабали или постъпвали против волята и ученията на Бог.  Чрез покаяние вие променяте онези мисли, желания, набици и действия, които не са в хармония с божиите поучения. Той обещава, че когато се покаете, той ще опрости греховете ви.

Покаянието не винаги означава да се правят големи промени.  Често то изисква просто по-силна ангажираност за живот според Божията воля.  Истинското покаяние не винаги става бързо; бъдете търпеливи към себе си, докато се стремите да вършите правилното и да поправяте грешките, които сте допуснали.  Като се покаете, ще изживеете промяна в сърцето. Повече няма да изпитвате желание да грешите. Ще узнаете, че сте чедо на Бог и че не е нужно да продължите да повтаряте същите грешки отново и отново.  Желанието ви да следвате Бог ще се засилва и задълбочава.

Кръщение и Светият Дух

Вярата в Исус Христос и покаянието ви подготвят за кръщение и получаване на Светия Дух. Исус Христос учи, че всеки трябва да бъде кръстен от вода, а също и от Духа (Светия Дух) за опрощение или прошка на греховете. Чрез кръщението от човек, който носи властта на свещеничеството и чрез получаването на Светия Дух вие ще бъдете духовно родени отново.

Кръщението включва кратко потапяне във вода. Тъкмо така е бил кръстен Исус Христос. Кръщението чрез потапяне е свещен символ на смъртта, погребението и Възкресението на Исус Христос; то представлява края на стария ви живот и началото на нов живот като последовател на Исус Христос.

Защо трябва да бъда кръстен?

Исус Христос дал пример за нас, като се кръстил, за да “изпълним всичко, що е право” (Матея 3:15). Когато бъдете кръстени, получавате опрощение на греховете си (вж. Деянията 2:38). Вие сключвате завет или обещание с Бог: вие обещавате да приемете Исус Христос като ваш Спасител, да Го следвате и да спазвате заповедите Му. Ако изпълните вашата част, Небесният ви Отец обещава да опрости греховете ви. Когато сте кръстени чрез съответната власт, греховете ви биват отмити.

Защо трябва да получа Светия Дух?

Докато кръщението ви отмива от греховете ви, Светия Дух ви освещава или пречиства. Ако останете верни на кръщелните си завети, вие винаги ще имате Светия Дух с вас. Всички добри хора могат да почувстват влиянието на Светият Дух, но само онези, които са кръстени и са получили Светия Дух, имат правото на постоянното Му спътничество през целия си живот.

 

Светият Дух ви помага да разпознаете и разберете истината. Той осигурява духовна сила и вдъхновение. Утешава ви в трудни моменти и ви напътства при вземане на решения. Чрез Светия Дух може да почувствате Божията любов и влияние във всекидневния си живот.

Вашата способност да се радвате на този божествен дар зависи от подчинението ви на Божиите заповеди. Светият Дух не може да остане с онези, които не живеят според Божиите наставления. Те губят привилегията на Неговото напътствие и вдъхновение. Винаги се стремете да сте достойни за спътничеството и напътствието на Светия Дух.

 

Вие получавате Светия Дух след кръщение. В един обряд, наречен потвърждаване, един или повече овластени носители на свещеничеството полагат ръцете си върху главата ви. Те ви потвърждават за плен на Църквата и ви благославят да получите Светия Дух. Този обряд обикновено се извършва в църковна служба скоро след кръщението. Когато сте кръстени и потвърдени, вие ставате член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Причастието

След като сте кръстени, можете всяка седмица да подновявате своите кръщелни завети, като приемате от причастието. По време на службата за причастието хлябът и водата биват благославяни и давани на конгрегацията като напомняне за Единението на Исус Христос.

Хлябът представлява Неговата плът, а водата - Неговата кръв. Като подновявате кръщелните си завети, вие получавате обещанието, че ще имате Духа или Светия Дух винаги с вас.

Да устоим до края

Вие ставате член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни чрез вяра в Исус Христос, покаяние и обредите на кръщението и потвърждението. След като станете член на Църквата, вие продулжавате да израствате в разбиране. Ще продължите да упражнявате вяра в Исус Христос, да се покайвате, да подновявате кръщелните си завети, като приемате причастието, и да следвате напътствията на Светия Дух. Тези първи принципи и обреди на Евангелието са пример, който да следвате през целия си живот. Тази доживотна обвързаност често е наричана “устояване до края”.

Устояването докрай носи насока, мир и щастие в живота. Като служите и помагате на хората около вас, ще почувствате радостта от това да станете повече подобни на Исус Христос. Ще разберете по-добре връзката ви с вашия Отец в Небесата и ще почувствате Неговата съвършена обич към вас. Вие ще усетите надежда и чувство за цел в един често нещастен и смутен свят.

Евангелието на Исус Христос е било възстановено чрез откровение от Бог до Пророка Джозеф Смит и други пророци.

 

Можете да узнаете за себе си, че тези неща са берни, като попитате вашия Небесен Отец в молитва. Той ще ви отговори чрез Светия Дух, наричан често и Духът Божий. Светият Дух ви утешава чрез вашите чувства, мисли и впечатления. Чувствата, които идват от Светия Дух, са силни, но също така често са нежни и тихи. Както учи Библията, “плодът на Духа е: Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност (и) себеобуздание” (Галатяните 5:22-23).

 

Тези чъвства са едно потвърждение от Светия Дух, че това послание е истинно. После ще трябва да изберете дали да живеете в хармония с Евангелието на Исус Христос, както е било възстановено чрез Джозеф Смит.

Как аз мога да знам?

За допълнително изучаване:

Какво е Евангелието на Исус Христос?

3 Нефи 27:13-22 (Книгата на Мормон, стр. 583-584)

Какво означава да имаме вяра?

Как вярата може да ви даде сила?

Евреите 11:1, 6 (Библия, Нов завет)

Алма 32:21, 26-28 (Книгата на Мормон, стр. 364)

Етер 12:6 (Книгата на Мормон, стр. 643)

Какво означава да се покаем?

Защо всеки има нужда от покаяние?

Лука 15:3-10 (Библия, Нов завет)

Деянията 3:19 (Библия, Нов завет)

Алма 12:33-34 (Книгата на Мормон, стр. 301)

Защо всеки има нужда от кръщение?

Деянията 2:38 (Библия, Нов завет)

2 Нефи 31-32 (Книгата на Мормон, стр. 141-145)

Какво е Светият Дух?

Как Светият Дух може да благослови живота ви?

2 Нефи 32:5 (Книгата на Мормон, стр. 144)

3 Нефи 27:20 (Книгата на Мормон, стр. 580)

Каква е целта на причастието?

3 Нефи 18:1-12 (Книгата на Мормон, стр. 559)

Мороний 4-5 (Книгата на Мормон, стр. 657-658)

Какво означава да устоиш докрай?

2 Нефи 31:15-20 (Книгата на Мормон, стр. 142-143)

3 Нефи 15:9 (Книгата на Мормон, стр. 553)

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon