Исус Христос,

нашият Спасител

Каква е ролята на Исус Христос?

Когато приемаме любовта на Исус Христос и влиянието Му, ние ставаме смирени, податливи на обучение и разпознаваме божествената Светлина на Христос във всеки един от нас.

Идваме на този свят с божествената Светлина на Христос в себе си. Тя ни дава умнение да узнаем истината за себе си и за Спасителя. Подобно на малките деца, Исус Христос е много съпричастен - до толкова, че бил способен да вземе върху си мъката, съжалението и болката за всичките ни грехове. Той страдал в Гетсиманската градина и на кръста с непреодолима тежест, за да ни откупи за нашите смъртни прегрешения.

След три дена Исус Христос преодолял смъртта, излизайки от гроба възкресен и спечелил за нас тази същата награда. Той направил възможно нашето възкресение - постоянният съюз на духовете ни и усъвършенстваните ни физически тела. Исус бил изпратен от Отца да предложи вечен живот на всички Негови деца. Жертвата на Исус Христос затвърждава плана на спасение.

Защо е важна ролята на Христос?

Милиони знаят за Исус Христос. Достатъчно ли е да знаем каква е ролята Му в Божия план? Това знание е само началото.

Разбирането и приемането на ролята на Исус Христос като Спасителя е важно във всяка Християнска вяра. Да приемаме Христос изисква повече от това да има теоретична вяра, че той е живял и извършил велики дела. Изисква се увереност, че Той е възкръснал и страдал не само за смъртта, а също и за духовната болка от нашите грехове за всички времена. 

Исус чувствал болките, съжалението и страданията, които изпитваме като последствия от грешните ни избори. Той приел отговорността и платил цената за нашите прегрешения. Ако ние искрено се покаем и приемем заповедите Му, Той може да изпълни ролята Си като Изкупител. Когато правим тези неща, ние сме освободени от греховете си. Така можем да сме чисти духовно и достойни да влезем в присъствието на Бог. 

Този принцип е сложен. Може да се разбира трудно, поради ограниченията в перспективите ни, но е възможно. Небесният ни Отец иска да имаме мир сега, заради жертвата на Исус Христос.

Как да се доближа до Христос?

Как е възможно духовно и емоционално облекчение?

Макар че не можем физически да следваме Христос както първите Му ученици, можем да доближим до Него чрез изучаването на писанията. Можем да научим повече за Него чрез свидетелствата на живи пророци и последователи. Можем да сме уверени в Неговото съществуване чрез Утешителя, Светия Дух.

“Повечето от нас няма като пророците да видят Бог, но тихите и тънки нашепвания на Духа – мислите и чувствата, които Светия Дух поставя в сърцата ни – ще ни дадат неопровержимо доказателство, че Той е жив и че ни обича”. (Робърт Д. Хейлз, “Стремежът да опознаем Бог, нашият Небесен Отец, и Неговият Син Исус Христос”, Лиахона, Нов. 2009).

Исус Христос лично познава всеки един от нас. Ако Го търсим, ние също можем да Го познаваме.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon