Планът на спасение

Какво представлява планът на спасение?

Планът на спасение е Божия план за щастието на неговите деца. Той е съсредоточен върху Единението на Исус Христос. Ако следвате ученията на Исус Христос, ще откриете траен вътрешен мир в този живот и вечна радост след смъртта.

 

Като изучавате плана на спасение, ще намерите отговори на следните въпроси: “откъде съм дошъл?”, “Каква е моята цел в живота?”, “Къде ще отида след този живот?”

Откъде съм дошъл?

Вашият живот не е започнал с раждането, нито ще завърши със смъртта. Вие сте изградени от духовно тяло (понякога наричано душа) и физическо тяло. Вашият Небесен Отец създал вашия дух и вие сте живели с Него като дух, преди да бъдете родени на земята. Вие сте Го познавал и обичал. Този период се нарича доземен живот.

По време на доземния ви живот сте били учени на принципите и заповедите, които водят до щастие. Израствали сте в разум и сте се научили да обичате истината. Били сте учили да обичате истината. По време на този доземен живот Исус Христос бил избран за Спасител; научили сте, че чрез Него ще можете да преодолеете послезиците не Вашите неправилни избори.

Важна част от Божия план е да дойдете на земята, за да получите физическо тяло и да се научите да избирате правилното. Няма да имате спомен от живота си в присъствието на Небесния Отец, но Той ще ви даде способността да различавате доброто от злото. Ще можете да разпознавате Неговата обич и истина. Посредством вашия опит и изпитания ще можете да се научите с постоянство да избирате правилното. С помощта на Исус Христос ще можете да се завърнете да живеете с вашия Небесен Отец, когато животът ви на земята приключи.

В доземния си живот сте научили, че само чрез избора да се следва Божия план ще можете да получите траен мир и удовлетворение в този живот и за вечността. Понеже ви обича, Небесният ви Отец е дал свободен избор, или правото да избирате. Той ви оставя да изберете дали да следвате Неговия план и Господ Исус Христос.

Сатана, един от духовните синове на Бог, се разбунтувал срещу нашия Небесен Отец и не приел Неговия план. Той искал да наложи на всички ни да следваме неговата воля. За съжаление, множество деца на нашия Небесен Отец избрали да следват Сатана. Сатана и неговите последователи били отхвърлени от Божието присъствие и не им било позволено да се родят на земята. Те продължават да съществуват като духове. Те са окаяни и желаят и вие да сте окаяни. Те изкушават вас и всички Божии деца да правите неща, които водят до нещастие и не са угодни на Бог.

 

В доземния живот сте избрали да имате вяра в Исус Христос и да следвате Божия план. Заради Вашите избори сте родени на земята. Само правейки същите избори, ще можете да откриете мир в този живот и да се върнете да живеете с Небесния ви Отец в следващия.

Каква е моята цел в живота?

Земята била създадена като място, в което децата на нашия Небесен Отец да живеят и придобият опит. Адам и Ева били първите Божии деца, Които дошли на земята Те живели на място, наречено Едемската градина, където все още били в Божието присъствие.

 

Небесният ни Отец дал на Адам и Ева свободна воля, или правото да избират. Той им заповядал да не ядат от плода на дървото на познанието на доброто и злото. Спазването на тази заповед значело, че те могли да останат в градината, но нямало да се развиват чрез опит и трудности. Сатана изкушил Адам и Ева да ядат от забранения плод и те избрали да направят това.

Сътворението и падението

“Ако Адам не беше прегрешил, той нямаше да падне, а щеше да остане в Едемската градина…

 

И (Адам и Ева) нямаше да имат деца. Ето защо те щяха да останат в състояние на невинност, без да имат радост, защото не знаеха окаяност; без да вършат добро, защото не знаеха грях.

 

Но ето, всички неща са били извършени по мъдростта на Този, Който знае всичко.

 

Адам падна, за да могат човеците да бъдат; и човеците са, за да могат да имат радост.”

 

2 Нефи 2:22-25

Това било част от Божия план. Заради тяхното решение те били физически и духовно отделени от Божието присъствие. Станави смъртни, тоест подвластни на греха и смъртта. Те не могли да се завърнат при Него без помощта Му. Тяхното физическо и духовно отделяне от Бога се нарича падението.

Небесният ни Отец изпратил ангели и Светия Дух да научат Адам и Ева на плана на спасение. Централно място в този план ема Единението на Исус Христос, което дава възможност на Божиите деца да преодолеят последиците на падението и да имат радост в този живот и във вечността.

Вашият живот на земята

Поради падението вие сте отделени от Бог физически и духовно. Това отделяне е част от Божия план за Неговите деца. Целта ви да напуснете Неговото присъствие, за да дойдете на тази земя, включва това да получите тяло, да придобиете опит и да се научите да избирате правилното.

 

Много страни на живота носят щастие, а някои скръб. Тези изжив явания Ви помагат да различавате доброто и злото и да взимате правилни решения. Бог ви влияе да вършите добро и да Го следвате, докато Сатана ви изкушава да пренебрегвате бога и да вършите грях. (грях е съзнателно да се избира неправилното или да не се извърши правилното.) Когато изберете да следвате Бог и да спазвате Неговите заповеди, вие израствате в мъдрост и сила на характера. Може да преживеете радост дори в моменти на изпимание и можете да посрещнете предизвикателствата не живота с дух на мир.

В живота си сте направили множество добри избори, но също така и някои неправилни. Когато правите погрешни избор и извършвате грях, вие в известна степен се отделяте от бог. Писанията наричат това отделяне духовна смърт. Освен че ви разделя от Бог,  грехът предизвиква също вина и срам. Не можете сами да преодолеете греха и неговите последствия.

Понеже ви обича, вашият Небесен Отец изпратил Своя Син Исус Христос да заплати греховете ви. Това заплащана е част от Единението на Исус Христос. Исус Христос доброволно страдал за вашите грехове, болки, болести и скърби. Посредством Своята благодат и милост Той може да ви помогне в изпитания и да ви освободи от вината и срама, които идват като резултат на вашите грехове.

Единението на Исус Христос

Като заплатил вашите грехове Исус не премахнал свободната ви воля или лична отговорност - Той няма да ви пречисти против волято ви. За да получите Неговата помощ и сила, е необходимо да упражнявате вяра в Него, да се покаете, да бъдете кръстени, да получите Светия Дух и да изберете да следвате Неговите учения да края на живота си. Когато се осланяте на Единението, 

ще чувствате любовта на Бог и Той ще ви помогне да устоите на изпитанията. Ще изживеете радост, мир и утеха. Всичко, което изглежда несправедливо в живота, може да бъде поправено чрез Единението на Исус Христос и милостта и обича на Небесния ни Отец. Единението е същината на плана на спасение.

„Сега, относно състоянието на душата между смъртта и възкресението: Ето, беше ми сторено знайно от един ангел..." Алма 40:11

От земна гледна точка физическата смърт може да изглежда като край, но всъщност тя е едно начало, стъпка напред в плана на Небесния ни Отец. По време на смъртта духът ви ще напусне вашето тяло и ще отиде в света на духовете, което е едно място на учение и подготовка. В света на духовете спомените ви от този живот ще останат с вас.

 

Смъртта няма да промени вашата личност или желание за добро или зло. Ако изберете да следвате Христос по време на живота си на земята, ще имате покой в света на духовете и ще си починете от вашите грижи. Онези, които изберат да не следват Исус Христос и не се покаят, ще бъдат нещастни.

 

Небесният ни отец знаел, че много от Неговите деца няма да имат възможност да научат за Исус Христос по време на живота си, а други ще изберат да не Го следват. Понеже обича Своите деца, Бог предоставил начин за тези в света на духовете да научат за Неговия план, да имат вяра в Исус Христос и да се покаят. Онези, които го приемат и следват Исус Христос, ще имат мир и покой.

Възкресението е един от великите дарове на бог за всички, които дойдат на земята; то е станало възможно чрез Единението на Исус Христос. Когато Исус умрял на кръста, Неговият дух отишъл в света на духовете. Три дни по-късно Неговият дух се съединил отново с Неговото славно и съвършено тяло, което повече не могло да умре. Това обединяване на дух и тяло се нарича възкресение. Всеки, който се роди на земята, ще бъде възкресен.

 

След като сте възкресени, вие ще застанете пред Бог, за да бъдете съдени според вашите дела и желанията на сърцата ви.

Възкресение и съд

След като бъдете съдени, ще живеете в състояние на славе. Тъй като делата и желанията за всеки човек са различни, небесата се състоят от различни царства или степени на слава.

 

Селестиално царство. Нашият Небесен Отец и Исус Христос живеят в селестиалното царство. Ако живеете според Евангелието на Исус Христос и сте очистени от грях чрез Единението, ще получите място в това най-висше царство. Ще живеете в Божието присъствие и ще имате пълна радост.

Степени на слава

Терестриално царство. Хората, които откажат да приемат Евангелието на Исус Христос, но които живеят един почтен живот, ще получат място в терестриалното царство.

Телестиално царство. Онези, които упорстват в греховете си и не се покаят, ще получат място в телестиалното царство.

Какво означава планът за мен?

Когато разберете, че Бог е вашия Отец, че ви обича и че Той е направил възможно да придобиете опит и знание в този живот и да станете като Него след това, вие разбирате важността на решенията в живота си. Разбирате, че трябва да следвате Исус Христос, за да получите пълните благословии на плана на Небесния ни Отец.

Как аз мога да знам?

Поради възстановяването на Евангелието на Исус Христос чрез Пророка Джозеф Смит е дошло едно по-разширено знание за плана на спасение.

 

Вие можете да знаете сами за себе си, че тези неща са истина, като попитате вашия Небесен Отец в молитва. Той ще ви отговори чрез Светия Дух. Светият Дух се нарича също Дух Божий и една от Неговите роли е да свидетелства за, или да потвърждава, истината. Светият Дух открива и потвърждава истината чрез чувства, мисли и впечатления. Чувствата, които идват от Светият Дух, са силни, но също могат често да въдат деликатни и тихи. Както учи Библията, “Плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост и себеобуздание” (Глатяните 5:22-23). Тези чувства от Светия Дух за лични откровения за вас, че това послание е истинно. Тогава вие ще трябва да изберете дали да живеете в хармония с ученията на Исус Христос, възстановени чрез Джозеф Смит.

За допълнително изучаване:

Какви са били взаимоотношенията ви с Бог преди да се родите?

Еремия 1:5 (Библия, Стар завет)

Евреите 12:9-10 (Библия, Нов завет)

Какво представляват небесата? Защо съществуват различни степени на слава?

1 Коринтяните 15:40-43 (Библия, Нов завет)

Какво представлява светът на духовете? Какво се случва там?

1 Петрово 4:6 (Библия, Нов завет)

Алма 40:11-14 (Книгата на Мормон, стр. 387

Що е падение? Защо е необходимо то?

2 Нефи 2:14-26 (Книгата на Мормон, стр. 72-73)

Алма 42:32 (Книгата на Мормон, стр. 391-392)

Какво означава да бъдеш възкресен? Кой ще бъде възкресен? Защо е важно възкресението?

2 Нефи 9:13-15 (Книгата на Мормон, стр. 91)

Алма 11:42-45 (Книгата на Мормон, стр. 296)

Каква е целта на вашия живот тук? Как може това познание да повлияе на решенията, които вземете всеки ден?

2 Нефи 2:25-27 (Книгата на Мормон, стр. 73)

Алма 34:32 (Книгата на Мормон, стр. 371)

Що е Единение? Как може то да ви помогне във всекидневния живот?

Иоана 3:16-17 (Библия, Нов завет)

Римляните 3:23-25 (Библия, Нов завет)

2 Нефи 2:6-8 (Книгата на Мормон, стр. 71)

Алма 7:11-12 (Книгата на Мормон, стр. 280-281)

Алма 42:32 (Книгата на Мормон, стр. 393-394)

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon