Възстановяването
на Евангелието
   на Исус Христос

Бог е вашия Отец в Небесата. Той ви познава лично и ви обича повече, отколкото можете да разберете. Той иска да сте щастливи в този живот и във вечността. 

За да осъществи тази цел, Небесният Отец предоставил план, наречен Евангелието на Исус Христос. Исус Христос е Синът Божий; Неговият живот и учения са пътеводителя към мир в този живот и радост във вечността. 

Небесният Отец е върнал - възстановил - божествени истини, които можете да научите и според които да живеете. Тези истини са одткрики на пророци от началото.

Бог е вашия любящ

Небесен Отец

Eвангелието на Исус Христос благославя всички, които го приемат и живеят според него. Едно от най-добрите места да се учи и прилага Евангелието е семейството. Бог е установил семействата, за да донесе щастие на Своите деца, да ни позволи да учим правилните принципи в атмосфера на обич и да ни подготви да се завърнем при Него след като починем. Въпреки че семейните взаимоотношения могат да бъдат трудни на моменти, Небесният Отец ни благославя, когато се стремим да следваме ученията на Исус Христос. Тези учения ни помагат да укрепим нашите семейства.

Евангелието благославя семействата и отделни хора

Древните пророци

Адам

Ноев ковчег
моисей раздели червеното море
Авраам се моли

Ной

Авраам

Мойсей

Небесният Отец разкрива своето евангелие

Като част от Своя план Бог избира пророци, като Адам, Ной, Авраам и Моисей.

Пророците:

 • Учат за Бог и са специални свидетели за Неговия Син, Исус Христос.

 • Проповядват Евангелието на света и тълкуват словото Божие.

Небесният ни Отец възстановя вечни истини които може да учете и живеете. Тези истини били отркитени на протоците от началото. 

Пророците получават свещеничеството или властта да говорят и да действат от името на Бог, за да водят Неговите деца. Хората, които следват пророците, получават благословиите, които Бог е обещал. Онези, които отхвърлят Евангелието и Божиите пророци, губят онези благословии и се отдалечават от Бог.

Онези, които отхвърлят пророците и изоставят своя ангажимент да следват Бог, са в състояние, наречено вероотстъпничество.

 

Въпреки че много от Неговите деца неведнъж са отхвърляли Него и Неговите пророци, Небесният Отец продължава да обича Своите деца. Той иска да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да бъдем щастливи сега и за да се завърнем при Него след като починем. Писанията разкриват модел, който Бог непрекъснато използва със Своите деца, бъпреки че ние не винаги слушаме

Възстановяването на Евангелието на Исус Христос

За по-голяма картина

Исус Христос органазирал Своята Църква:

 • Призовал и ръкоположил апостоли.

 • Дал им Своята власт да поучаават и кръщават. Тази власт се нарича свещеничество.

 • След Неговата смърт и възкресение Той продължил да води апостолите чрез откровение.

Исус Христос установил Своята Църква:

От времето на Сътворението децата  на Бог очаквали идването на Спасителя Исус Христос. Както обещал, Небесният Отец изпратил Своя Син Исус Христос на земята преди повече от 2,000 години.

 

Исус Христос живял съвършен, безгрешен живот. Установил Своята Църква, Проповядвал Своето Евангелие и извършил много чудеса. Избрал дванадесет мъже да бъдат Негови апостоли, включително Петър, Яков и Иоан. Учил ги и им дал свещеническата власт да проповядват в Неговото име и да извършват свещени обреди, като кръщението.

Когато Исус установил Своята Църква, получил указания от Небесния Отец.След това обучавал Своите ученици. Исус учил Своите последователи, че откровението от Бог е канарата, върху която ще изгради Своята Църква.

В края на Своя живот Исус Христос Страдал и умрял за греховете на всеки, който е живял или ще живее на земята. Тази жертва се нарича Единението. Чрез Неговото страдание, смърт и възкресение Спасителят направил възможно да въдем опростени. Онези, които имат вяра в Него, покаят се и спазват Неговите заповеди, получават прошка  за греховете си и се изпълват с мир и радост.

 

След Своето възкресение Исус Христос ръководил Своите апостоли чрез откровение. Библията съдържа много начини, по които Той продължава да направлява Своята Църква (вж. Деянията 10; Откровението 1:1). Следователно Църквата на Исус Христос била водена от Бог, а не от човеци.

Голямото Вероотстъпничество

След смъртта на Исус Христос нечестиви хора преследвали и убили много членове на Църквата. Другите членове на Църквата постепенно се отдалечили от принципите, проповядвани от Исус Христос и Неговите апостоли. Апостолите били убити и свещеническата власт, включително ключовете да ръководят и да получават откровенията за Църквата, били отнети от земята. Пнеже Църквата не била вече ръководена от свещеническа власт, в ученията на Църквата навлезли грешки. Добри хора и много истини останали, но Евангелието, както било установено от Исус Христос, било изгубено. Този период се нарича Голямото Вероотстъпничество.

Това отстъпничесво довело до формирането на много църкви с противоречащи си учения. През това време много мъже и жени търсели истината, но не можели да я намерят. Много добри хора повярвали в Бог и Исус Христос и се опитвали да разберат и да проповядват истината, но нямали пълното Евангелие или свещеническа власт. В резултат на това всяко поколение наследило състоянието на вероотстъпничество, като хората били повлиявани от това, което предишните поколения предавали, включително промените в Христовото Евангелие.

Някои вдъхновени хора като Мартин Лутер и Джон Калвин разпзнали тези практики и учения, които били променени или изгубени. Опитали се да реформират църквите, към които принадлежали. Без свещеническа власт обаче Христовото Евангелие не можело да бъде върнато в неговата първоначална форма. Необходимо било бъзстановяване.

Бог знаел , че ще има вероотстъпничество. Чрез старазаветен пророк Той казва:

 

"ето, идат дни, ... когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но слушане думите Господни. 

(Хората) ще се скитат от море до море да търсят словото Господно, и ще обикалят от север до исток, но няма да го намерят". Амос 8:11-12

Джозеф Смит видял Небесния Отец и Исус Христос. За това изживяване той казва:

“...аз видях точно над главата си стълб от светлина по-ярък от слънцето, който се спусна постепенно, докато се установи върху мен…

Когато светлината се установи върху ми, аз видях над мен във въздуха две Личности, чиято яркост и слава не се поддава на никакво описание. Единият от Тях ми проговори, като ме назова по име и каза, посочвайки другия: Този е Моят Възлюбен Син. Него слушай!”

 

Джозеф Смит - История 1:16-17

Възстановяването на Евангелието

През 1820 г., както бил правил през цялата история, Отецът в Небесата отново избрал пророк, който да възстанови Евангелието и свещеничеството на земята. Името на този пророк било Джозеф Смит. Като младеж Джозеф бил объркан от различията сред многобройните църкви в неговия район и поискал да узнае коя църква била правилната. Като знаел, че не му достигало мъдрост, той последвал съвета, които се намира в Библията, “Ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде” (Яковово 1:5).

Джозеф Смит решил да пита Бог какво трябва да прави.Когато Джозеф помолил да узнае истината, Небесният ни Отец и Исус Христос призовали Джозеф Смит да бъде пророк, чрез когото цялото Евангелие да бъде възстановено, както бил направил с Адам, Ной, Авраам, Моисей и другите пророци.

Картина на Първото Видение

Възстановяването на свещеничество

През 1829 г. Джозеф Смит получил същата свещенически власт, която Исус Христос дал на Своите апостоли. Иоан Кръстител, който кръстил Исус, се явил на Джозеф Смит и му дал Аароновото свещеничество или по-малкото свещеничество. Петър, Яков и Иоан (трима от първоначалните апостоли на Исус Христос) по-късно се явили на Джозеф Смит и му дали Мелхиседековото свещеничество, или по-висшето свещеничество.

 

След като получил свещеническата власт, на Джозеф Смит било заповядано да оргиназира отново Църквата на Исус Христос на земята. Чрез него Исус Христос отново призовал дванадесет апостоли.

Исус Христос изпратил Иоан Кръстител и след това трима от Неговите апостоли, за да дадат на Джозеф Смит свещеническата власт.

Точно както Исус Христос водил Своите апостоли чрез откровение след възкресението Си, така Той продължава да направлява Църквата днес чрез живи пророци и апостоли. Президентът на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е избрания пророк на Бог днес. Той, неговото съветници и дванадесетте апостоли държат свещеническата власт, държана от всички пророци и апостоли от предишните времена. Тези мъже са пророци, гледачи и откровители.

Книгата на Мормон

Като част от възстановяването на Евангелието Бог дал на света Книгата на Мормон: още още едно свидетелство за Исус Христос. Чрез силата на Бог Джозеф Смит превел тази книга от древен летопис, написан на златни плочи. Книгата на Мормон е “летопис за взаимоотношенията на Бога с древните обитатели на Северна и Южна Америка и съдържа пълнотата на вечното Евангелие” (въведение на Книгата на Мормон).

 

Книгата на Момрон е силно свидетелство за Исус Христос. Помага ни да разберем Неговите учения, включително онези в Библията.

Исус Христос в древна Америка

За по-голяма картина

Книгата на Мормон е убедително доказателство за възстановяването на Евангелието чрез Джозеф Смит. Можете да разберете за себе си, че Книгата на Мормон е истинна. За да получите това знание, трябва да я прочетете, да размишлявате върху нейното послание и да желаете да узнаете дали тя е истинна. Трябва да попитате Небесния Отец да потвърди, че тя е Неговото слово. Като направите така, Той ще ви отрие чрез Светия Дух, че е истинна.

 

Като разберете, че Книгата на Мормон е истинна, вие също ще узнаете чрез Светия Дух, че Джозеф Смит е пророк на Бога, че Евангелието на Исус Христос е възстановено чрез него и че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни днеж же води от пророк и апостоли.

Можете да узнаете, че това послание е вярно. Ако попитате вашия Небесен Отец в молитва, можете да получите отговор от Него чрез Светия Дух. Светия Дух се нарича също Духът Божий и една от Неговите роли е да потвърждава верността или да свидетелства за истината.

 

Това знание може да бъде чудно и да променя живота, но обикновено идва като тихо уверение без зрелищни проявления на силата Божия. Светият Дух потвърждава истината чрез чувства, мисли и впечатления. Както учи Библията, “Плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост и себеобуздание” (Глатяните 5:22-23). Тези чувства от Светия Дух за лични откровения за вас, че Евангелието на Исус Христос, както е възстановено чрез Джозеф Смит, е истинно. Тогава трябва да изберете дали ще живеете в хармония със знанието, което сте получили.

Как мога да узная?

Как да се моля?

 • Обърнете се към вашия Небесен Отец.

 • Изразете чувствата на сърцето си (благодарност, въпроси, искания за потвърждение истинността на Книгата на Мормон и за това, което са преподали мисионерите).

 • Завършете (“В името на Исус Христос, амин”).

За допълнително изучаване:

Какво означава за вас, че Бог е вашия Небесен Отец?

Малахия 2:10 (Библия, Стар завет)

Евреите 12:9-10 (Библия, Нов завет)

Какво означава да имаш свещеническа власт? Как някой получава тази власт?

Матея 10:1 (Библия, Нов завет)

Иоана 15:16 (Библия, Нов завет)

Каква е ролята на пророка? Защо е важно да знаем, че Бог говори на пророците?

Амос 3:7 (Библия, Стар завет)

Яков 4:4-6 (Книгата на Мормон стр. 154-155)

Какво става, когато тази власт се изгуби?

Амос 8:11-12 (Библия, Стар завет)

1 Нефи 13:24-29 (Книгата на Мормон, стр. 31)

Апостоли на Исус знаели ли са, че вероотстъпничество ще се случи?

Деянията 20:28-31 (Библия, Нов завет)

2 Солунците 2:2-3 (Библия, Нов завет)

2 Тимотея 4:3-4 (Библия, Нов завет)

Какво означава за вас, че Евангелието на Исус Христос е възстановено чрез Джосеф Смит?

Свидетелството на Пророка Джозеф Смит

Каква е ролята на Светия Дух?

Алма 5:45-47 (Книгата на Мормон, стр. 276)

Мормоний 10:3-5 (Книгата на Мормон, стр. 670)

Какво е Книгата на Мормон? Как тя свидетелства за призованието на Джозеф Смит като пророк?

Заглавнва страница на Книгата на Мормон

Въведение на Книгата на Мормон

 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook Social Icon