Планът на спасение

Какво представлява планът на спасение?

Планът на спасение е Божия план за щастието на неговите деца. Той е съсредоточен върху Единението на Исус Христос. Ако следвате ученията на Исус Христос, ще откриете траен вътрешен мир в този живот и вечна радост след смъртта.

 

Като изучавате плана на спасение, ще намерите отговори на следните въпроси: “откъде съм дошъл?”, “Каква е моята цел в живота?”, “Къде ще отида след този живот?”

Откъде съм дошъл?

Вашият живот не е започнал с раждането, нито ще завърши със смъртта. Вие сте изградени от духовно тяло (понякога наричано душа) и физическо тяло. Вашият Небесен Отец създал вашия дух и вие сте живели с Него като дух, преди да бъдете родени на земята. Вие сте Го познавал и обичал. Този период се нарича доземен живот.

 

По време на доземния ви живот сте били учени на принципите и заповедите, които водят до щастие. Израствали сте в разум и сте се научили да обичате истината. Били сте учили да обичате истината. По време на този доземен живот Исус Христос бил избран за Спасител; научили сте, че чрез Него ще можете да преодолеете послезиците не Вашите неправилни избори.

В доземния си живот сте научили, че само чрез избора да се следва Божия план ще можете да получите траен мир и удовлетворение в този живот и за вечността. Понеже ви обича, Небесният ви Отец е дал свободен избор, или правото да избирате. Той ви оставя да изберете дали да следвате Неговия план и Господ Исус Христос.

Сътворението и падението

Земята била създадена като място, в което децата на нашия Небесен Отец да живеят и придобият опит. Адам и Ева били първите Божии деца, Които дошли на земята Те живели на място, наречено Едемската градина, където все още били в Божието присъствие.

Небесният ни Отец дал на Адам и Ева свободна воля, или правото да избират. Той им заповядал да не ядат от плода на дървото на познанието на доброто и злото. Спазването на тази заповед значело, че те могли да останат в градината, но нямало да се развиват чрез опит и трудности. Сатана изкушил Адам и Ева да ядат от забранения плод и те избрали да направят това.

Това било част от Божия план. Заради тяхното решение те били физически и духовно отделени от Божието присъствие. Станави смъртни, тоест подвластни на греха и смъртта. Те не могли да се завърнат при Него без помощта Му. Тяхното физическо и духовно отделяне от Бога се нарича падението.

Вашият живот на земята

Поради падението вие сте отделени от Бог физически и духовно. Това отделяне е част от Божия план за Неговите деца. Целта ви да напуснете Неговото присъствие, за да дойдете на тази земя, включва това да получите тяло, да придобиете опит и да се научите да избирате правилното.

 

Много страни на живота носят щастие, а някои скръб. Тези изжив явания Ви помагат да различавате доброто и злото и да взимате правилни решения. Бог ви влияе да вършите добро и да Го следвате, докато Сатана ви изкушава да пренебрегвате бога и да вършите грях. (грях е съзнателно да се избира неправилното или да не се извърши правилното.) Когато изберете да следвате Бог и да спазвате Неговите заповеди, вие израствате в мъдрост и сила на характера. Може да преживеете радост дори в моменти на изпимание и можете да посрещнете предизвикателствата не живота с дух на мир.


В живота си сте направили множество добри избори, но също така и някои неправилни. Когато правите погрешни избор и извършвате грях, вие в известна степен се отделяте от бог. Писанията наричат това отделяне духовна смърт. Освен че ви разделя от Бог,  грехът предизвиква също вина и срам. Не можете сами да преодолеете греха и неговите последствия.

Единението на Исус Христос

От земна гледна точка физическата смърт може да изглежда като край, но всъщност тя е едно начало, стъпка напред в плана на Небесния ни Отец. По време на смъртта духът ви ще напусне вашето тяло и ще отиде в света на духовете, което е едно място на учение и подготовка. В света на духовете спомените ви от този живот ще останат с вас.

 

Смъртта няма да промени вашата личност или желание за добро или зло. Ако изберете да следвате Христос по време на живота си на земята, ще имате покой в света на духовете и ще си починете от вашите грижи. Онези, които изберат да не следват Исус Христос и не се покаят, ще бъдат нещастни.

 

Небесният ни отец знаел, че много от Неговите деца няма да имат възможност да научат за Исус Христос по време на живота си, а други ще изберат да не Го следват. Понеже обича Своите деца, Бог предоставил начин за тези в света на духовете да научат за Неговия план, да имат вяра в Исус Христос и да се покаят. Онези, които го приемат и следват Исус Христос, ще имат мир и покой.

Възкресение и съд

Възкресението е един от великите дарове на бог за всички, които дойдат на земята; то е станало възможно чрез Единението на Исус Христос. Когато Исус умрял на кръста, Неговият дух отишъл в света на духовете. Три дни по-късно Неговият дух се съединил отново с Неговото славно и съвършено тяло, което повече не могло да умре. Това обединяване на дух и тяло се нарича възкресение. Всеки, който се роди на земята, ще бъде възкресен.

 

След като сте възкресени, вие ще застанете пред Бог, за да бъдете съдени според вашите дела и желанията на сърцата ви.

Степени на слава

След като бъдете съдени, ще живеете в състояние на славе. Тъй като делата и желанията за всеки човек са различни, небесата се състоят от различни царства или степени на слава.

 

Селестиално царство. Нашият Небесен Отец и Исус Христос живеят в селестиалното царство. Ако живеете според Евангелието на Исус Христос и сте очистени от грях чрез Единението, ще получите място в това най-висше царство. Ще живеете в Божието присъствие и ще имате пълна радост.

Терестриално царство. Хората, които откажат да приемат Евангелието на Исус Христос, но които живеят един почтен живот, ще получат място в терестриалното царство.

Телестиално царство. Онези, които упорстват в греховете си и не се покаят, ще получат място в телестиалното царство.

Какво означава планът за мен?

Когато разберете, че Бог е вашия Отец, че ви обича и че Той е направил възможно да придобиете опит и знание в този живот и да станете като Него след това, вие разбирате важността на решенията в живота си. Разбирате, че трябва да следвате Исус Христос, за да получите пълните благословии на плана на Небесния ни Отец.

Как мога да узная?

Можете да узнаете, че това послание е вярно. Ако попитате вашия Небесен Отец в молитва, можете да получите отговор от Него чрез Светия Дух. Светия Дух се нарича също Духът Божий и една от Неговите роли е да потвърждава верността или да свидетелства за истината.

Елате и се поклонете на Спасителя

заедно с нас

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon