Възстановяването на Евангелието на Исус Христос

Бог е вашия любящ Небесен Отец

Бог е вашия Отец в Небесата. Той ви познава лично и ви обича повече, отколкото можете да разберете. Той иска да сте щастливи в този живот и във вечността.

Евангелието благославя семействата и отделни хора

Eвангелието на Исус Христос благославя всички, които го приемат и живеят според него. Едно от най-добрите места да се учи и прилага Евангелието е семейството. Бог е установил семействата, за да донесе щастие на Своите деца, да ни позволи да учим правилните принципи в атмосфера на обич и да ни подготви да се завърнем при Него след като починем.

Усъвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.

Второ Коринтяни 13:11

Небесният Отец разкрива своето евангелие

Като част от Своя план Бог избира пророци, като Адам, Ной, Авраам и Моисей.

Пророците: учат за Бог и са специални свидетели за Неговия Син, Исус Христос, получават откровение или напътствие от Господ, проповядват Евангелието на света и тълкуват словото Божие. Небесният ни Отец възстановя вечни истини които може да учете и живеете. Тези истини били отркитени на протоците от началото.

 

Пророците получават свещеничеството или властта да говорят и да действат от името на Бог, за да водят Неговите деца. Хората, които следват пророците, получават благословиите, които Бог е обещал. Онези, които отхвърлят пророците и изоставят своя ангажимент да следват Бог, са в състояние, наречено вероотстъпничество.

 

Въпреки че много от Неговите деца неведнъж са отхвърляли Него и Неговите пророци, Небесният Отец продължава да обича Своите деца. Той иска да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да бъдем щастливи сега и за да се завърнем при Него след като починем.

Исус Христос установил Своята Църква:

Исус Христос живял съвършен, безгрешен живот. Установил Своята Църква, Проповядвал Своето Евангелие и извършил много чудеса. Избрал дванадесет мъже да бъдат Негови апостоли, включително Петър, Яков и Иоан. Учил ги и им дал свещеническата власт да проповядват в Неговото име и да извършват свещени обреди, като кръщението.

В края на Своя живот Исус Христос Страдал и умрял за греховете на всеки, който е живял или ще живее на земята. Тази жертва се нарича Единението. Чрез Неговото страдание, смърт и възкресение Спасителят направил възможно да въдем опростени. Онези, които имат вяра в Него, покаят се и спазват Неговите заповеди, получават прошка  за греховете си и се изпълват с мир и радост.

Голямото Вероотстъпничество

След смъртта на Исус Христос нечестиви хора преследвали и убили много членове на Църквата. Другите членове на Църквата постепенно се отдалечили от принципите, проповядвани от Исус Христос и Неговите апостоли. Апостолите били убити и свещеническата власт, включително ключовете да ръководят и да получават откровенията за Църквата, били отнети от земята. Пoнеже Църквата не била вече ръководена от свещеническа власт, в ученията на Църквата навлезли грешки. Добри хора и много истини останали, но Евангелието, както било установено от Исус Христос, било изгубено. Този период се нарича Голямото Вероотстъпничество.


Това отстъпничесво довело до формирането на много църкви с противоречащи си учения. През това време много мъже и жени търсели истината, но не можели да я намерят. Някои вдъхновени хора като Мартин Лутер и Джон Калвин разпзнали тези практики и учения, които били променени или изгубени. Опитали се да реформират църквите, към които принадлежали. Без свещеническа власт обаче Христовото Евангелие не можело да бъде върнато в неговата първоначална форма. Необходимо било бъзстановяване.

Възстановяването на Евангелието

През 1820 г., както бил правил през цялата история, Отецът в Небесата отново избрал пророк, който да възстанови Евангелието и свещеничеството на земята. Името на този пророк било Джозеф Смит. Като младеж Джозеф бил объркан от различията сред многобройните църкви в неговия район и поискал да узнае коя църква била правилната. Като знаел, че не му достигало мъдрост, той последвал съвета, които се намира в Библията, “Ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде” (Яковово 1:5).

Джозеф Смит решил да пита Бог какво трябва да прави.Когато Джозеф помолил да узнае истината, Небесният ни Отец и Исус Христос призовали Джозеф Смит да бъде пророк, чрез когото цялото Евангелие да бъде възстановено, както бил направил с Адам, Ной, Авраам, Моисей и другите пророци.

Джозеф Смит видял Небесния Отец и Исус Христос. За това изживяване той казва:

“...аз видях точно над главата си стълб от светлина по-ярък от слънцето, който се спусна постепенно, докато се установи върху мен…

Когато светлината се установи върху ми, аз видях над мен във въздуха две Личности, чиято яркост и слава не се поддава на никакво описание. Единият от Тях ми проговори, като ме назова по име и каза, посочвайки другия: Този е Моят Възлюбен Син. Него слушай!”

 

Джозеф Смит - История 1:16-17

Възстановяването на свещеничество

През 1829 г. Джозеф Смит получил същата свещенически власт, която Исус Христос дал на Своите апостоли. Иоан Кръстител, който кръстил Исус, се явил на Джозеф Смит и му дал Аароновото свещеничество или по-малкото свещеничество. Петър, Яков и Иоан (трима от първоначалните апостоли на Исус Христос) по-късно се явили на Джозеф Смит и му дали Мелхиседековото свещеничество, или по-висшето свещеничество.

 

След като получил свещеническата власт, на Джозеф Смит било заповядано да оргиназира отново Църквата на Исус Христос на земята. Чрез него Исус Христос отново призовал дванадесет апостоли.

 

Точно както Исус Христос водил Своите апостоли чрез откровение след възкресението Си, така Той продължава да направлява Църквата днес чрез живи пророци и апостоли. Президентът на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е избрания пророк на Бог днес.

Книгата на Мормон

Като част от възстановяването на Евангелието Бог дал на света Книгата на Мормон: още още едно свидетелство за Исус Христос. Чрез силата на Бог, Джозеф Смит превел тази книга от древен летопис, написан на златни плочи. Книгата на Мормон е “летопис за взаимоотношенията на Бога с древните обитатели на Северна и Южна Америка и съдържа пълнотата на вечното Евангелие” (въведение на Книгата на Мормон).

 

Книгата на Момрон е силно свидетелство за Исус Христос. Помага ни да разберем Неговите учения, включително онези в Библията.

Как мога да узная?

Можете да узнаете, че това послание е вярно. Ако попитате вашия Небесен Отец в молитва, можете да получите отговор от Него чрез Светия Дух. Светия Дух се нарича също Духът Божий и една от Неговите роли е да потвърждава верността или да свидетелства за истината.

Елате и се поклонете на Спасителя

заедно с нас

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook Social Icon